Aktualności

KONKURS z okazji 50 000 like'ów na naszym facebookowym profilu - szczegóły + regulamin

08 grudnia 2017 o 15:43

W związku z tym ogłaszam konkurs na najlepszą historię typu: “Wyszedłem na jedno piwo i…”

Historie możecie publikować w komentarzach pod tym postem lub wysyłać do nas w wiadomości prywatnej (gwarantujemy anonimowość). Macie na to czas do 29 grudnia 2017.

 

Regulamin konkursu z okazji 50.000 like’ów profilu Doctor Brew

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu z okazji 50.000 like’ów profilu Doctor Brew (dalej zwanym: „Konkursem”) jest Doctor Brew sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (52-117), przy ul. Birmańskiej 5/11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000484427, REGON 022288478, NIP 899-274-86-38, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 7.500,-zł.

 2. Partnerami konkursu są:

  Etno Cafe

  Cyrulik Wrocławski

  Pasibus

  Oh Kino

  Tomasz Kopyra

  Do Jutra

  4Hops.

 1. Organizator przeprowadza Konkurs na portalu społecznościowym Facebook (dalej: zwanym: „Facebook”).

 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

 3. Uczestnicy akceptując niniejszy Regulamin, zwalniają właściciela serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może wiązać się z Konkursem.

 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

 5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora pod adresem http://www.doctorbrew.pl/ oraz fanpage’u Organizatora na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/Doctor-Brew-381357765301284/

 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyny. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie za pośrednictwem fanpage’a Organizatora.

 8. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 

§ 2

Warunki i harmonogram konkursu

 

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Konkurs trwa od 08.12.2017 r., od godz. 13:00 do 28.12.2017 r., do godz. 23:59 (dalej: „termin Konkursu”).

 3. W Konkursie bierze udział osoba (dalej: „Uczestnik”), która spełnia warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie i w terminie Konkursu umieści komentarz pod postem konkursowym z opisem historii pt: „wyszedłem/-am na jedno piwo i …”, dokonując tym samym zgłoszenia udziału w Konkursie.

 4. Poprzez przystąpienie do Konkursu, tj. umieszczenie komentarza z ww. historią Uczestnik:

 1. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Doctor Brew sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (52-117), przy ul. Birmańskiej 5/11, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu z okazji 50.000 like’ów profilu Doctor Brew,

 2. oświadcza, iż jest jedynym autorem/autorką wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przez niego zgłoszone do Konkursu z okazji 50.000 like’ów profilu Doctor Brew,

 3. wyraża zgodę na wykorzystanie przez Doctor Brew sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu historii konkursowej w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jej opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń konkursu z okazji 50.000 like’ów profilu Doctor Brew,

 4. oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Doctor Brew sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuje się zwolnić Doctor Brew sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw,

 5. zapoznał/-a się z Regulaminem Konkursu z okazji 50.000 like’ów profilu Doctor Brew i wyraża zgodę na jego treść.

 1. W Konkursie mogą wziąć udział  wyłącznie osoby fizyczne, które:

 1. ukończyły 18 lat, posiadają obywatelstwo polskie i mają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Polski i które skutecznie przystąpiły do  Konkursu w sposób opisany w § 2 ust. 3 Regulaminu,

 2. nie są pracownikami lub współpracownikami Organizatora oraz Partnerów, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, a także członkami ich najbliższych rodzin oraz osobami wchodzącymi w skład jury przyznającego nagrody, a także członkami ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą,

 3. posiadają konto w serwisie Facebook (zwane dalej: „Profil”), a dane zawarte w profilu są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

 2. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie więcej niż 1 historię.

 3. W przypadku opublikowania przez uczestników identycznych historii o wyborze będzie decydować data i godzina opublikowania posta, w ten sposób, że historia opublikowana wcześniej będzie brana pod uwagę, a ta opublikowana później zostanie odrzucona.

 4. Podanie przez Uczestnika danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za treść historii i komentarzy,

 2. w przypadku braku kontaktu z Uczestnikiem, w szczególności z powodu podania Organizatorowi przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych danych, usunięcia lub zablokowania konta Uczestnika,

 3. w przypadku nie dotarcia nagród do Laureatów Konkursu na skutek błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji podanego do ich wysyłki przez Uczestnika lub innych danych wymaganych od Uczestnika.

13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu oraz usunąć jego historię z wszelkich materiałów promocyjnych Organizatora. Organizator zastrzega, iż w przypadku zaistnienia wyżej wskazanych okoliczności nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika z tytułu jego wykluczenia z Konkursu.

14. Wszelkie zastrzeżenia i pytania co do przebiegu Konkursu należy zgłaszać na adres mailowy:

 

§ 3

Finał i rozstrzygnięcie Konkursu

 

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 31.12.2017 r.

 2. Oceny opublikowanych historii dokona Jury w skład którego wchodzi 4 przedstawicieli Organizatora.

 3. Jury wyłoni jednego Uczestnika, któremu przyzna nagrodę za zajęcie I miejsca oraz jednego, który otrzyma nagrodę za zajęcie II miejsca.

 4. Każdy z Partnerów przyznaje własne wyróżnienia spośród historii, które nie zostały wcześniej nagrodzone przez Jury.

 5. Zarówno Jury, jak i Partnerzy oceniają historie według własnego uznania.

 6. Werdykt Jury oraz Partnerów jest ostateczny. Jednocześnie Jury oraz każdy z Partnerów wybierze 3 Prace rezerwowe (ustalając ich kolejność), na wypadek opisany w § 3 ust. 10 poniżej.

 7. Ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż do 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, czyli nie później niż 07.01.2018 r., poprzez opublikowanie wyników na fanpage’u Organizatora.

 8. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, czyli do 05.01.2018 r. Wiadomość zostanie wysłana na konto Uczestnika na portalu społecznościowym Facebook, z którego dokonane zostało zgłoszenie do Konkursu.

 9. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Organizatora wiadomości z wynikiem Konkursu do przesłania na wskazany adres e-mail: zwrotnej wiadomości z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, w szczególności: imienia i nazwiska, adresu na który ma być przesłana nagroda, numeru telefonu.

 10. Niezachowanie przez Laureata terminu, o którym mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, jak również inne uchybienia skutkujące niemożliwością doręczenia nagrody są równoznaczne z utratą do niej prawa. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego historia była pierwszą rezerwową.

 

§ 4

Nagrody

 

 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 1. za I miejsce:

 1. drewniana skrzynia z 24 piwami Doctor Brew,

 2. karton z 12 butelkami Cold Brew Orange by Etno Cafe,

 3. śniadanie w Locie Kury,

 4. strzyżenie u Cyrulika Wrocławskiego,

 5. książka Tomasza Kopyry z dedykacją,

 6. obiad w VaffaNapoli (2x pizza + 2x piwo),

 7. podwójne zaproszenie do Oh Kina na wybrany seans (oprócz Gwiezdnych Wojen) - 2 bilety + popcorn + 2x piwo,

 8. voucher na 2 wybrane burgery w Pasibusie,

 9. 100 zł do wydania na barze w Do Jutra;

 

 1. za II miejsce:

 1. drewniana skrzynia z 12 piwami Doctor Brew,

 2. karton z 12 butelkami Cold Brew Orange by Etno Cafe,

 3. strzyżenie u Cyrulika Wrocławskiego,

 4. książka Tomasza Kopyry z dedykacją,

 5. kolacja w Doctors’ Bar (deska combo + 2x piwo),

 6. podwójne zaproszenie do Oh Kina na wybrany seans (oprócz Gwiezdnych Wojen) - 2 bilety + popcorn + 2x piwo,

 7. voucher na 2 wybrane burgery w Pasibusie,

 8. 100 zł do wydania na barze w Rumbarze;

 

 1. za wyróżnienie Etno Cafe - karton z 12 butelkami Cold Brew Orange by Etno Cafe;

 

 1. za wyróżnienie Cyrulika Wrocławskiego - strzyżenie u Cyrulika Wrocławskiego;

 

 1. za wyróżnienie Pasibusa (x2) - voucher na wybranego burgera w Pasibusie;

 

 1. za wyróżnienie Oh Kino (x3) - 2 bilety na wybrany seans (oprócz Gwiezdnych Wojen) + popcorn + 2 piwa;

 

 1. za wyróżnienie Tomasza Kopyry - książka Tomasza Kopyry z dedykacją;

 

 1. za wyróżnienie Do Jutra - 50 zł do wydania na barze w Do Jutra;

 

 1. za wyróżnienie 4Hops - 50 zł do wydania na barze w 4Hops;

 

 1. Do każdej z nagród, o których mowa w ust. 1 Laureatowi przyznawana jest także dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości przyznanej mu nagrody, która zostanie w całości przeznaczona na zapłatę podatku. Kwota ta nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród wygranych w konkursach,, na co Laureat wyraża zgodę poprzez wzięcie udziału w Konkursie.

 2. Jednemu uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna nagroda.

 3. Laureaci nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w gotówce ani ich wymiany na inne nagrody, jak również przekazania nagrody na rzecz innego Uczestnika lub osób trzecich.

 4. Nagrody zostaną wydane w terminie do: 31.01.2018 r. poprzez wysłanie kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

 5. W sytuacji, gdy Laureat nagrody ma miejsce zamieszkania poza Wrocławiem, Organizator pokryje koszty transportu na terenie Polski odpowiadające równowartości biletu za przejazd PKP„do” Wrocławia oraz koszt noclegu w miejscu wybranym przez Organizatora.

 6. Nagrody będą wydane wyłącznie Uczestnikom, którzy w dniu rozstrzygnięcia konkursu będą mieli aktywne konto na Facebooku. W przypadku, gdy konto Uczestnika nie będzie aktywne, Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego historia była pierwszą rezerwową.

 7. W przypadku, gdy Laureatem będzie osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, traci ona prawo do nagrody. Organizator będzie wówczas uprawniony do jej przekazania innemu Uczestnikowi.

 

§ 5

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu na adres siedziby Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy została ona wysłana po terminie.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego adres, dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 5. Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje odwołanie do Sądu.§ 6

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników przekazywane są dobrowolnie. Przekazanie ich jest jednak warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie.

 2. Uczestnik przystępując do Konkursu składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, w tym także adresu e-mail oraz nazwy konta na Facebooku, w celach związanych z organizacją Konkursu.

 3. Administratorem danych osobowych, przekazywanych przez Uczestników jest Organizator. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 4. Uczestnik ma w każdym momencie nieograniczone prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 5. Organizator nie będzie przetwarzał danych osobowych Uczestników w innych celach niż wynikające z treści niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

Prawa autorskie

 

 1. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega niniejszym na swoją rzecz, przeniesienie autorskich praw majątkowych do historii nagrodzonych w Konkursie (zwanych dalej: "Utworami") w zakresie, w jakim stanowią one utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Utworów z chwilą wydania nagrody, do rozporządzania i korzystania z nagrodzonego Utworu we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia terytorium oraz bez ograniczeń czasowych, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).

 1. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, Uczestnik zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów (prawa zależnego). Organizator uprawniony jest do wykorzystywania nagrodzonych Utworów jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Organizatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego Utworom.

 2. Ponadto, w ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, Uczestnik zezwala na korzystanie z Utworu lub opracowań Utworu bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska Uczestnika jako autora Utworu.

 3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie majątkowych lub osobistych praw autorskich lub dóbr osobistych w związku z przesłaną Organizatorowi historią. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich do dokonanego zgłoszenia konkursowego.

.

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Konkursem jest prawo polskie.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

 3. Wszelkie konflikty wynikłe w związku z przeprowadzeniem Konkursu, Uczestnik i Organizator będą starali się rozwiązać w pierwszej kolejności polubownie.

 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.12.2017 r.